ישוב דריג'את

תוכנית 28/ 02/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב דריג'את
מספר: 28/ 02/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית מפורטת להסדרה ופיתוח של הישוב הבדואי דריג'את,
על ידי שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה כמפורט להלן:

א. פירוט השימושים ביעודי הקרקע של תכנית המתאר: למגורים מסוגים
שונים, למסחר, למלונאות ותיירות, לשטח לבנייני ציבור, לשטח ציבורי פתוח,
למתקנים הנדסיים, לחקלאות, ליער, לדרכים, לדרכי גישה להולכי רגל וכלי רכב
ולחניה ציבורית, עפ"י עדכון הפרוגרמה והתאמה לתנאים הטופוגרפיים, הבינוי
הקיים והתחלקות האוכלוסיה לבתי אב.

ב. חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון ולמגרשים וקביעת שטחי בניה מירביים,
מספר קומות מירבי, תכסית השטח וקוי הבנין.

ג. קביעת עקרונות מנחים לחלוקת מתחמי התכנון למגרשים, לבינוי ולעיצוב
ארכיטקטוני, לפיתוח השטח והנוף, לשמירת איכות הסביבה, למערכות הדרכים
החניה והתשתית ההנדסית.

ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהדרג'יאת

תיאור המיקום:
ישוב בדואי חדש דריג'את, מועצה אזורית אבו בסמה


גושים וחלקות:
גוש 100019/1 חלקות בחלק 1,2,4,5
גוש 100020/1 חלקה בחלק 1
גוש 100020/2 חלקה בשלמות 1
גוש 400145 חלקה בחלק 1
גוש ארעי 100007 בחלק (הסדר ישן: רישום לא ידוע)
גוש ארעי 100019 חלקה ארעית בחלק 1 (הסדר ישן: רישום לא ידוע)
גוש ארעי 100018 חלקה ארעית בחלק 1 (הסדר ישן: רישום לא ידוע)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100019חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3044. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4880. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית13/07/2005