ישוב יתיר

תוכנית 11/ 02/ 220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב יתיר
מספר: 11/ 02/ 220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע עפ"י סעיף 63 לחוק בדבר תכנית מיתאר מקומית
ומפורטת להקמת הישוב יתיר בן כ- 1500 יח"ד כלהלן:
1. שינוי יעוד הקרקע משטחים פתוחים, יעד וקרקע חקלאית
לישוב פרברי יתיר.
2. קביעת שטחים, יעודי קרקע, תכליות ושימושים הדרושים לישוב.
3. קביעת הנחיות והוראות בניה.
4. התווית דרכים חדשות לרבות כבישי גישה לישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100003חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית27/08/2002
קבלת תכנית03/12/2001