ישוב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד ב. קביעת יעדים ואזורים ג. ביטול דרכים קיימות והתוויי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
מושב לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3112חלק7, 12, 17-18
3114חלק15-16, 19-23, 30-31, 33-34, 36
3115חלק4-6
3135חלק1-59
3137חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1988תאריך פרסום: 12/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3516. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1987תאריך פרסום: 26/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3431. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית25/02/1987