ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)

תוכנית 15/ 02/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
מספר: 15/ 02/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת ישוב פרברי חדש "חירן" בהיקף של כ- 2400 יח"ד ויעד אוכלוסיה של כ- 10,080 תושבים.
ב. שינוי יעודה של הקרקע מקרקע חקלאית לייעודים הבאים:
אזור מגורים, אזור מגורים א', שטח למבני ציבור, שטח למוסד, שטח לשימושים מעורבים:
מסחר תעשייה ובנייני ציבור, שטח לבית עלמין, שטח למתקן הנדסי, שטח למבני ציבור משולב עם שצ"פ, שטח ציבורי פתוח עירוני, שטח ציבורי פתוח, שבילים להולכי רגל, שטח תוואי נחל, שטח פארק נחל, שטח לספורט, שטח פארק יער קיים- כפוף להוראות תמ"א 22, שטח פארק יער מוצע- כפוף להוראות תמ"א 22, שטח לפארק טבע עירוני, שטח להטמנת פסולת בנין, שטח לדרך מוצעת, שטח לדרך משולבת.
ג. תכנית ברמה מתארית הכוללת 4 שלבי פיתוח לביצוע א' ב' ג' ו- ד' - כאשר שלב א' כולל 613 יח"ד שלב ב' כולל 827 יח"ד, שלב ג' כולל כ- 480 יח"ד ושלב ד' כולל כ- 480 יח"ד.
וכן הוראות בדבר הכנת תכניות מפורטות לשלבים ב', ג' ו- ד', תנאים לפיתוח השכונות ומערך הדרכים.
ד. קביעת הוראות בדבר חלוקה ורישום.
ה. קביעת מערך דרכים ראשיות ומשניות.
ו. קביעת הוראות בדבר ניקוז וטיפול נופי.
ז. תכנית מפורטת לשלב א', הכולל 613 יח"ד, הקובעת הוראות בדבר תכליות, שימושים, קווי בניין, גובה בניה, ומספר קומות אחוזי בניה, הנחיות הבניה ועיצוב אדריכלי, הוראות לביצוע תשתיות, הוראות לשמירה על הנוף ואיכות הסביבה וקביעת תנאים להוצאת היתר בניה, הכל בייעודי הקרקע וכן הנחייה לשלבי פיתוח משניים של שלב א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתר

תיאור המיקום:
בין הקואורדינאטות אורך - 200.750 - 179.250
רוחב- 582.250 - 579.500

גושים וחלקות:
גוש: 100003 חלק חלקה : 2
גוש: 100010 חלקה :4 חלקי חלקות: 1,2,3,6
גוש: 100014/1 חלק חלקה: 1
גוש 400079 חלק חלקה:1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז דרום- ישוב חדש חירןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות19/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1255. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
קבלת תכנית16/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות