ישוב קהילתי "שחרות" - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב קהילתי "שחרות" - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח למצפה שחרות, ולישוב הקהילתי שיתפתח ממנו.
ב. קביעת אזורים לישוב.
ג. התווית רשת הדרכים הראשונית.
ד. קביעת הוראות בניה שונות, המסדירות מגורים אדם, מבני ציבור, מבני משק,
מבני מלאכה, תעשיה ואחסנה באזורים בהם מותרת התכנית.
ה. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2850. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1987
פרסום להפקדה ברשומות02/10/1986תאריך פרסום: 02/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. עמוד: 33. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1986. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1986. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1986.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1984
קבלת תכנית09/07/1984