ישוב קהילתי אבטליון

תוכנית ג/ 5465

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב קהילתי אבטליון
מספר: ג/ 5465
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תתום השטח לפתוח מידי של הישוב אבטליון.
ב. קביעת אזורים לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים.
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי האדם,
מבני ציבור מבני משק באזורים בהם מותרת הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19344חלק49
19347חלק18, 20-26, 30, 33-34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 77-7828-29, 31-32, 39, 45, 48-49
19348חלק1, 666
19355חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית08/09/1985