ישוב קהילתי אשלים - מגרש 28

תוכנית 20/ 03/ 162/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב קהילתי אשלים - מגרש 28
מספר: 20/ 03/ 162/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד שתי מגרשים, מגרש 28 ומגרש 908,
שינוי ביעוד הקרקע באחד מהמגרשים ושינוי וקי בניין:
1. איחוד מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי ביעוד הקרקע מ''שטח ציבורי פתוח'' ל-''מגורים א'''.
3. קביעת זכויות בניה ושימושים בקרקע.
4. שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט.

עיקרי ההוראות:
לפי תכנית מס' 31/101/02/20.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ מק/ 3001אשלים - הגרעין הישןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2011
קבלת תכנית31/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011