ישוב קהילתי - כרמית

תוכנית 7/ 02/ 305/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב קהילתי - כרמית
מספר: 7/ 02/ 305/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת יישוב חדש - כרמית (מערבית לקיבוץ כרמים) קביעת
יעודים ושימושים בקרקע, וקביעת הנחיות בדבר הכנת תכניות
מפורטות לתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
בתחום המועצה האזורית בני שמעון
מערבית לקיבוץ כרמים
גושים וחלקות:
חלקי גושים: 100219.1, 100218.1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100218חלק1
100219חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2697. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 29. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2000
קבלת תכנית12/07/1998