ישוב קהילתי - עין הבשור

תוכנית 7/ 03/ 285/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב קהילתי - עין הבשור
מספר: 7/ 03/ 285/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת ישוב על ידי איחוד וחלוקה
בייעודי קרקע בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 100312 ח"ח 9
גוש: 100312/1 א-71

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100213חלק
100312חלק9-10
312001חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.שינוי
תוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2255. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/02/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2000תאריך פרסום: 09/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4908. עמוד: 4454. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2000
קבלת תכנית12/07/1998