ישוב - שוהם .

תוכנית גז/ במ/ 69/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: ישוב - שוהם .
מספר: גז/ במ/ 69/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מחקלאי ליעדים הכלולים בתשריט לצרכי
מגורים צמודי קרקע ובניה רוויה, לחניה, למרכז
מסחרי ואזרחי, מסחר, ספורט, כפר נופש, וזאת לאחר
הפשרת שטחים לצרכי ציבור כגון: דרכים, בניני ציבור
שטח ציבורי פתוח וכו' לפי ההגדרות בחוק.
ב. להתאים את החלוקה הקיימת בלבד בתכנית המאושרת
גז / 69 / 6 ועקב החלוקה האנליטית באזור המגורים וזא
ת ללא כל שינוי בשאר הוראות התכנית הנ"ל
ג. לבצע את החלוקה החדשה כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (כפר נוער)

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שוהם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק44-54, 56-61, 71-109, 114-1199-11, 28-33, 55, 62-70, 112
4123חלק1-10, 12-40, 17641-46, 62-72, 175
4124חלק1-184
4125חלק11-19, 26-44, 56-58, 60, 78, 80-978-10, 20-23, 25, 45, 53-55, 59, 61, 75, 77, 79, 207
4126חלק1-5, 44-72, 91, 95-145, 147-148, 150-1526-8, 41, 43, 73-90, 92-94, 146, 149
4127חלק7, 9, 12, 14-1183, 5-6, 8, 10-11, 13
4128חלק1-40, 42-43, 46-13341, 44-45
4129חלק1-105
4130כל הגוש
4131כל הגוש
4490כל הגוש
4613כל הגוש
4614חלק24-57, 65-77, 80-962-23, 58-60
4615חלק1-74
4616חלק1-13, 41-42, 44-55, 58-61, 69-8139-40, 43, 56-57, 62-68
4617חלק52-57, 83-8844, 82
4618חלק1-21, 4122-24, 36-40, 42, 49-50
4797חלק1-6, 8-14, 23-24, 26-47, 49-50, 53-55, 58, 897, 15, 25, 56
4798חלק10-12, 16-20, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3931. עמוד: 197. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים27/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/09/1991
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות11/04/1991תאריך פרסום: 11/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3863. עמוד: 2040. שנה עברית: התשנא .
הוגשו התנגדויות11/04/1991
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1991.
החלטה בדיון בהפקדה11/12/1990
קבלת תכנית25/11/1990