ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול

תוכנית 7/ 02/ 480

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול
מספר: 7/ 02/ 480
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת יעודים ושימושים בתחום הקו הכחול של התכנית כולל שינוי יעוד חלק
מהשטח משטח קרקע חקלאית לשטח להקמת שני ישובים כפריים וישוב אחד
קהילתי, בטול ישוב חקלאי מאושר (נחל אמיתי) וכן היעודים הבאים:
א.קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לישובים.
ב. התווית דרכים ראשיות ודרכי גישה לישובים.
ג. התווית מערכות תשתית עיקריות ( מים, ביוב, חשמל וכיו"ב).
ד. קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה והנוף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: חולות חלוצה/ עגור- מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק1
100301חלק1
100302חלק1-2
100303חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
תוכנית7/ 03/ 295שכונה 15 - כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1644. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4015. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2005
קבלת תכנית18/01/2005