ישובי כיכר סדום

תוכנית 10/ 02/ 100/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישובי כיכר סדום
מספר: 10/ 02/ 100/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מרחב השטחים החקלאיים, התעשייתיים, שמורות טבע ואזורי הבינוי למגורים וליעודים פנים ישוביים באזור ישובי כיכר סדום ודרום ים המלח.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת יעודי קרקע לפיתוח שני הישובים הקיימים בכיכר סדום לצורך הרחבת הישובים להיקף מתוכנן של סה"כ 500 יחידות דיור לשני הישובים. סה"כ היקפי הבינוי ויעודי הקרקע המפורטים יקבעו במסגרת תכניות מפורטותאשר יוכנו ויואשרו בתחומי התכנית.
2. קביעת יעודי קרקע לפיתוח של שטחי תיירות בישובי כיכר סדום.
3. קביעת יעודי קרקע לאזור חקלאי ואזור חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
4. קביעת הוראות מפורטות המאפשרות הוצאת היתרי בניה לשטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים ושמורות טבע וקביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בשאר תחומי התכנית.
5. קביעת הנחיות להוצאת היתרי בניה, עד לאישורן של תכניות מפורטות חדשות, בהסתמך על תכניות מפורטות מאושרות מספר 22/100/02/10 ותכנית מספר 1/223/03/10.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39063חלק
39690חלק
39691חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 03/ 223/ 1מושב עין תמרשינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 22נאות הכיכרשינוי
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאייםכפיפות
תוכנית10/ מק/ 1023מושב עין תמרכפיפות
תוכנית10/ 03/ 109נאות הככר - פתוח המושבשינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 5עין תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/10/2006
קבלת תכנית15/09/2005