ישיבה תיכונית

תוכנית 6/ 03/ 176/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבה תיכונית
מספר: 6/ 03/ 176/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלק מחלקה 7, גוש 2901, משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור (ישיבה חינוכית).
ב. שינוי יעוד של חלק מחלקה 6 גוש 2901 משטח מגורים בישוב חקלאי לשטח לבנייני ציבור (ישיבה חינוכית).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
קיבוץ עין צורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק6-7, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. שנה עברית: התשמה .