ישיבת הסדר מתחם מעוז - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבת הסדר מתחם מעוז - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת שימוש משטח למבני ציבור במצב מאושר לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת שימוש משטח למבני ציבור לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
2. תוספת אחוזי בניה בקומה נוספת בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
רח' חטיבת גבעתי
קואורדינאטות 161.350 אורך , 604.350 רוחב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2480חלק9057, 101, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 12תיקון לתכנית מתאר - שכונה צפונית - שדרותשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 9תוספת לתקנון תכנית מתאר שדרותכפיפות
תוכנית21/ מק/ 2005קביעת זכויות בניה למגוריםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 500. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1870. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית02/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000322/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800811/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה