ישרש - חלוקה של מגרש לשני מגרשים

תוכנית גז/ מק/ 19/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישרש - חלוקה של מגרש לשני מגרשים
מספר: גז/ מק/ 19/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרש מס' 121 לבעלי מקצוע לשני מגרשים לבעלי מקצוע 121, 121א' ללא שינויים בשטח כולל של כל יעודי הקרקע, עפ"י סעיף 62א(א)1 לחוק.
ב. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין, עפ"י סעיף 62א(א)7 לחוק.
ג. הגדלת מספר יחידות הדיור מאחד לשנים ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות וללא הגדלת שטחי שרות ובלבד שמוסדות הציבור והתשתיות נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלה זו, עפ"י סעיף 62א(א)8 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרשישרש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4744חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 19/ 8מושב ישרששינוי
תוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. עמוד: 2108. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200301408/04/2003