ישרש

תוכנית גז/ 19/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישרש
מספר: גז/ 19/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה מגרש 117 לשני מגרשים כמשמעותם
בפרק ג' סעיף ז' בהסכמת הבעלים.
ב. חלוקת מגרש מקצועי מס' 117 לשני מגרשים חדשים:
117 א' לבעלי מקצוע,
ו- 117 ב', דרכי גישה וחניות.
ג. שינוי בקו בנין צדדי לבית הישן בצד דרום,
כמסומן בתשריט במגרש 117 ב', 1.80 מ' ו-3.60 מ',
במקום 4 מ' המותרים (עקב מצב קיים).
ד. שינוי בקו בנין אחורי לבית קיים במגרש 117 ב'
4.26 מ', במקום 5 מ' המותרים (עקב מצב קיים).
ה. קביעת זכויות והוראות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5744חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 19/ 8מושב ישרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4354. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3103. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2000
קבלת תכנית17/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500909/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400119/01/2004