ישרש

תוכנית גז/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישרש
מספר: גז/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תקון התכנית המאושרת מס' גז/2/19 לפי המציאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי , לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4358חלק1-3
4359חלק15-17
4360חלק10-17
4361חלק7, 11-13, 28
4363חלק1-5, 8, 20
4365חלק1-4, 7-8, 12, 15, 206, 9-11, 13-14, 18, 21
4366חלק156-7, 14, 16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/1968תאריך פרסום: 01/08/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1465. שנה עברית: התשכח .