כביש אופקים - שדה תימן

תוכנית ד/ 7/ 02/ 460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש אופקים - שדה תימן
מספר: ד/ 7/ 02/ 460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרךך מהעיר אופקים מזרחה,
אל כביש מס' 25, כדי להקל על עומס התנועה בכביש מס' 241
ובצמתים גילת ואשל הנשיא, על ידי שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת הנחיות והוראות לביצוע הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 2- 100212 חלקי חלקות: 1
גוש: 1- 100212 חלקי חלקות: 1
גוש: 1- 100243 חלקי חלקות: 14, 8, 7, 6, 5
גוש: 3- 100211

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק6-7
39557חלק93-97, 126, 139, 146
50310כל הגוש
100211כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 110שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)שינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 103/ 1אזור תעשיה המזרחי - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 103/ 3שינוי יעוד מאזור תעשיה לכביש (הרחבת כביש מס' 13) - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2010
קבלת תכנית22/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית31/01/2006