כביש גישה הרחבה ג', ראש פינה

תוכנית ג/ 19054

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה הרחבה ג', ראש פינה
מספר: ג/ 19054
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 19 שקיימת בתכנית ג/ 5626 בהתאם לתוואי הדרך הקיימת בפועל בשטח
הסדרת יעודי השטחים הוגבלים לאורך הדרך בתוואי המוצע.

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך 19 לפי ת.ב.ע ג/ 5626 בהתאם למצב הקייים בשטח
הסדרת תוואי הדרך הקיימת, כדי לאפשר ביצוע הרחבת הדרך מדרכות ותשתיות
הסדרת תוואי הניקוז של נחל ראש פינה ע"י מובל סגור תת קרקעי בהתאם להנחיות רשות הניקוז.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילראש פינהראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13938חלק248, 271, 27333, 35-36, 38, 246-247, 249, 270, 272, 288
13940חלק29-31, 34-36, 38, 82
13946חלק61, 63, 80-81
13962חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6039. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2010
קבלת תכנית08/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001615/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה