כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.

תוכנית עח/ 160/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.
מספר: עח/ 160/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית דרך חדשה, הרחבת דרך קיימת וביטול דרכים,להסדרת הגישה לשכונת ההרחבה המתוכננת בכפר ויתקין.
2. הסדרת צומת הכניסה לשכונה ופתרון תנועתי של כביש 5720 בצומת המוסכים ובצומת עם עוקף דרומי כפר ויתקין.
3. שינוי יעודים בתחום התכנית:
מאיזור חקלאי, איזור מסחרי, ושטח ציבורי פתוח לדרך
מאזור מבני משק לדרך
מדרך לשטח ציבורי פתוח ואיזור חקלאי
מדרך ושטח ציבורי פתוח לאיזור ספורט.
4. קביעת קווי בנין קדמיים למגרשים הגובלים בדרך המוצעת.
5. הסדרת ניקוז ועבודות תשתית בתחום התכנית.
6. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע, בהתאם לפרק ג', סימן ז' לחוק התכנון
והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק12
8347חלק14-26, 28
8348חלק1, 37-38
8349חלק66-80, 92, 97-98, 100
8350חלק26, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 160כפר ויתקין.שינוי
תוכניתעח/ 122בטול תכנית מפורטת עח / 1 / 4 (אותו חלק של התכנית המפורטת הנ"ל שטרם בוטל,שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2693. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4200. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2007
קבלת תכנית06/01/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה