כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).

תוכנית גז/ 4/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).
מספר: גז/ 4/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול כניסה מערבית קיימת לק. נען מכביש 423.
ב. התווית התכנית לדרך גישה חדשה.
ג. שינוי יעוד מדרך ואזור חקלאי לש.צ.פ. ולדרך.
ד. הוראות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען
מרכזגזרגזרסתריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3706חלק4-6, 28
3709חלק6-8, 107, 147, 159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 4/ 11קריה אזורית במושב סתריה.שינוי
תוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/02/2001
קבלת תכנית05/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004