כביש גישה לביר אל מכסור

תוכנית ג/ 2065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לביר אל מכסור
מספר: ג/ 2065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לסלילת כביש גישה והסדרתו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10361חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1978תאריך פרסום: 14/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2435. עמוד: 1715. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1977
פרסום להפקדה ברשומות29/01/1976תאריך פרסום: 29/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2190. עמוד: 1133. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1975
קבלת תכנית15/08/1974