כביש גישה לכפר ברטעה

תוכנית ג/ 742

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לכפר ברטעה
מספר: ג/ 742
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות כביש גישה לכפר ברטעה, לצורך חיבור לכביש
הראשי חדרה-עפולה.


קומת עמודים. לבית כנסת תותר גם קומת יציע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
ישוב: ברטעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12156חלק30, 33
12158חלק1-2, 5, 20, 22-23, 25, 28, 30-31
12166חלק18-19, 21
12167חלק1-2, 4-8
12168חלק4-5
20372חלק4-6, 18-19
20373חלק2, 22-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
תוכניתג/ 487ברטעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1975תאריך פרסום: 30/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2087. עמוד: 1026. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/1974
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. עמוד: 970. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1972
קבלת תכנית19/09/1972