כביש גישה לקיבוץ שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים.

תוכנית מח/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לקיבוץ שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים.
מספר: מח/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חיבור קיבוץ שעלבים נוף אילון וקרית החינוך שעלבים
לכביש מס' 2 במודיעין.
2. לקבוע את המותר והאסור בשטח התכנית וגבולותיה.
3. לקבוע קוי בנין עפ"י המסומן בתשריט ו / או בהוראות
התכנית.
4. סגירת וביטול דרכים.
5. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעות
מרכזגזרגזרשעלביםשעלבים

תיאור המיקום:
ישוב: שעלבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5779חלק112-3, 5, 8, 10, 12-14, 16-17
5781חלק2-4, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1/ אשינוי לתכנית המתאר.שינוי
תוכניתמשמ/ 129שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמד/ 7חיבור כביש פנימי מס' 2מודיעין לכביש 3 במערכת הכבישים הארצית.שינוי
תוכניתמד/ 2020תוכנית מתאר מקומית מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1596. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות15/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1830. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית25/11/1998