כביש גישה לתלמי יפה - גיאה

תוכנית 6/ 02/ 307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש גישה לתלמי יפה - גיאה
מספר: 6/ 02/ 307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית בטיחותית לסלילת כביש
המחבר את כביש מס' 4 עם הישובים בית שקמה, גיאה ותלמי יפה.

עיקרי ההוראות:
- קביעת מקום לכביש המחבר את כביש 4
עם הישובים בית שקמה, גיאה וןתלמי יפה.
- שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד דרך מוצע.
- קביעת תכניות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים
כגון: דרכים, ניקוז.
- קביעת הוראות ומגבלות לשימושי הקרקע הנובעים מהדרך.
- תאום להסדרת תשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1163חלק47
1164חלק70-79, 85-88, 90, 99-105, 114
2564חלק4-5, 9
2567חלק2, 31
2568חלק2-3, 5
2573חלק2-4
2577חלק47, 52-53
2578חלק35, 48, 50, 57
2579חלק2, 4, 6
2580חלק2-3
2581חלק4-5, 13, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/05/2008
קבלת תכנית10/12/2007