כביש גישה מכביש כברי לכביש מצובה

תוכנית ג/ 1107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה מכביש כברי לכביש מצובה
מספר: ג/ 1107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לסלול כביש גישה למשק שיאפשר קשר עם כביש אזורי שלומי כברי ועם השטחים החקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה

תיאור המיקום:
ישוב: מצובה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18271חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1972תאריך פרסום: 03/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 18032. עמוד: 1052. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1971
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1971תאריך פרסום: 11/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1707. עמוד: 1304. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1969
קבלת תכנית27/04/1969