כביש גישה - הבשור - אשכול

תוכנית 7/ 03/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה - הבשור - אשכול
מספר: 7/ 03/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בתשריט בצבע אדום לסלילת כביש,
כביש אזורי ודרכי גישה למושבים בחבל הבשור.
ב. הקמת גשרונים, תעלות וכול בניה, חפירה, מילוי והריסת מבנים
הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. חלו סתירות בין תכנית זו ותכניות מפורטות או
תכניות מקומיות מופקדות ומאושרות, יכריעו הוראות תכנית זו .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק33
100299חלק23, 31, 34
100333חלק116
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. עמוד: 476. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1981
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1969תאריך פרסום: 30/10/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1570. עמוד: 358. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה15/09/1969
קבלת תכנית18/04/1969