כביש מספר 12- צומת בילו -גדרה

תוכנית מח/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מספר 12- צומת בילו -גדרה
מספר: מח/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעדאת השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש, ליעד את השטח המתוחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש, סגירה וביטול כנדרש על ידי התכנית, הסדר הסתעפויות וצמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
מרכזגזרגזר
מרכזזמורהקרית עקרון
מרכזזמורהגדרה
מרכזשורקותברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3569כל הגוש
3570כל הגוש
3572כל הגוש
3574כל הגוש
3579כל הגוש
3582כל הגוש
3583כל הגוש
3584כל הגוש
3791כל הגוש
3797כל הגוש
3798כל הגוש
3799כל הגוש
3800כל הגוש
3816כל הגוש
3866כל הגוש
3867כל הגוש
3869כל הגוש
4571כל הגוש
4577כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1975תאריך פרסום: 20/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2166. עמוד: 515. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1974תאריך פרסום: 24/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2067. עמוד: 471. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית24/11/1974