כביש מס' 13 מצפון לגבעת אולגה

תוכנית חד/ 1240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש מס' 13 מצפון לגבעת אולגה
מספר: חד/ 1240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- עיצוב השדרה המוליכה אל הים וקביעת הוראות והנחיות בניה לבניינים במגרשים שלארכה.
- איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לגבי מתחמים הכלולים בתכנית זו.
- הרחבת דרכים מס' 12 ו- 13.
- הגדלת שטחים לצרכי ציבור.
- שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.
- שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
- הגדלת תכסית.
- הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 684 ל- 1115 יח"ד.
- תוספת 3 קומות לגובה המותר של 5 קומות ע"ע.
- תוספת זכויות בניה ע"י הגדלת מס' יח' הדיור וקביעת שטח של 105 מ"ר בממוצע ליח"ד.
- קביעת זכות מעבר לרכב עקב הסדרי חניה, מיקום כניסות לחניה וגישות משותפות למגרשים.
- סימון בנין להריסה בחלקה 207.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
מצפון לשכונת גבעת אולגה, ממערב למחלף גבעת אולגה וממזרח לכפר הים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10008חלק55-63, 65, 137-143, 162-164, 170-171, 187-191, 193-197, 206-227, 234, 239-240, 262-282, 31820, 64, 68, 81-83, 85-87, 136, 145, 152, 161, 165-166, 168-169, 172, 185-186, 192, 198, 228, 233, 235, 258, 260-261, 283-284, 311, 316
10011חלק35-36
10570חלק482
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 905מחלף גבעת אולגה.שינוי
תוכניתחד/ 764/ גשינוי קוי בנין בדרך מס' 13 , חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 830מרכז חינוך ותרבות, חדרה-מערב.שינוי
תוכניתחד/ 764איזור תיירות מלונאות ונופש מצפון מערב לגבעת אולגה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5461. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות30/12/2008
החלטה בדיון בולחוף27/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2002. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
קבלת תכנית11/05/2005
פרסום הכנת תכנית ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 388. שנה עברית: התשסה .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים15/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית30/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
הודעה בדבר אישור לפרסום ברשויות מקומיות ובלוחות המודעות