כביש מס' 4 קטע בין רח' גולומב וכניסה לעיר

תוכנית 2855

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מס' 4 קטע בין רח' גולומב וכניסה לעיר
מספר: 2855
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.יישום הוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ"א 3)
והוראות תכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים (תמ"מ /
1)על ידי התויית כביש מס' 4 בקטע שבין רחוב שערי
ירושלים לרחוב גולומב.ב.קביעת תנאים לסלילת כביש
עורקי-עירוני,אשר תפקידיו העיקריים הם:
1)לקדם את פיתוחה של ירושלים על ידי תוספת קיבולת
למערכת הדרכים הראשית של העיר ויצירת נגישות נוחה
יותר לאזורים המיועדים לפיתוח. 2) להוות חוליה מחברת
ומשלימה בציר התנועה הראשי של ירושלים בין קטעי הדרך
המאושרים בציר זה בתכניות מס' 2317 ,2860 ,3116 ,
3419 א',ו-3420 משכ' עטרות בצפוןועד שכ' גילה
דרום 3) לייעל את תנועת כלי הרכב בעיר לרווחת
תושבים ולאפשר שינוי מערכת הדרכים בעיר ממערכת
רדיאלית הגורמת לריכוז עומס התנועה באיזור המרכזי,
למערכת אורטוגונלית המאפשרת חלוקה שווה יותר של
התנועה בעיר. 4)לשחרר את רשת הדרכים במרכז העיר
ובקירבת העיר העתיקה מתנועת כלי רכב שאינה מיועדת
להגיע לאזורים אלה. 5) להקל על תנועת המכוניות
הפרטיות בכבישים הראשיים הקיימים ולאפשר פינוי
נתיבים לתחבורה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגולומב

תיאור המיקום:
שטח ממזרח לשכונות קרית משה, בית הכרם,רמת בית הכרם
בית וגן; ממערב לשכונות רוממה,גבעת רם, גבעת מרדכי;
מצפון לרחוב גולומב בצומת עם כביש 4(דרום);מדרום
לקטע כביש 4 באזור מי נפתוח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30137חלק53, 7812, 52, 66, 68-69, 75-77, 79-80
30138חלק3, 30, 54, 61, 113-115
30147חלק33-34, 45-47, 49, 61, 1485-7, 9, 14-18, 24-26, 32, 57-60, 64-65, 106, 109-110, 112, 118, 126, 128, 130, 132, 142, 146-147
30154חלק7, 56-57, 772, 8, 24-27, 55, 76, 88
30155חלק1-2, 6, 11-12, 18-19, 29, 43, 46-47, 53, 56-57, 59-67, 71-72, 76, 84-85, 873-5, 7-8, 21, 38, 42, 45, 52, 55, 69, 74, 77, 80
30167חלק1, 4-8, 48, 522-3, 9, 11-16, 18-19, 42-43, 49
30170חלק3
30183חלק18-21, 54, 86-87, 95-1019-10, 16-17, 22, 53, 72, 85, 88-89, 91
30194חלק10, 30-33, 4324, 29, 34-36
30195חלק34-60, 64-71, 162, 164-16533, 61, 63, 72-74, 76-83, 157, 163, 166-167
30196חלק1
30233חלק
30234חלק1, 18, 20, 22
30235חלק45, 61, 71-7347-51, 58-60, 62-63, 65, 67, 70, 100-101, 121
30335חלק1-2
30337חלק5-6, 8, 20-25, 41, 43, 45, 103, 1193-4, 7, 9-10, 18-19, 26-27, 29-31, 33-40, 44, 46, 95-98, 104, 115-116
30339חלק90, 93-95, 98-102, 105-1131-2, 48-58, 87, 89, 91-92, 96-97
30340חלק1, 4, 6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2860התווית דרך חדשה במי-נפתוח.שינוי
תוכנית2081פיתוח שטח בקרית בן גוריון.שינוי
תוכנית1002הפיכת שטח פתוח צבורי לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס בזק ליד שכונת גבעת מרדכי.שינוי
תוכנית2002הרחבת דרך בשכונת גבעת מרדכי, נוה שאנן.שינוי
תוכנית1012/ אאיחוד וחלוקה חדשה - שכונת בית הכרם.שינוי
תוכנית1042מסגרת של תוכנית מתאר בשכ' בית וגן ורמת שרתשינוי
תוכנית1042/ אשינוי מס' 80 / 8 לתכנית מתאר 1042 שכונת בית - וגןשינוי
תוכנית1252/ בשינויי יעוד וחלוקת שטחים - שד' הרצלשינוי
תוכנית1252/ גביטול קטע מדרך ציבורית מאושרת והרחבת דרך מאושרת באזור נוה הקריה.שינוי
תוכנית1762אחוד חלקות בשטח האוניברסיטה העברית גבעת רם.שינוי
תוכנית992הקצאת מגרשים לבניני צבור צפונית לביה"ס נחשון בשכונת רוממהשינוי
תוכנית1413שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 1 גבעת מרדכישינוי
תוכנית1413/ אהתאמת שטחי מגרשים - גבעת מרדכישינוי
תוכנית1413/ בפיתוח שכונת גבעת מרדכי החדשהשינוי
תוכנית1733התוויה והרחבת קטע כביש המחבר את שדרות הרצל עם רחוב עזה.שינוי
תוכנית1083הרחבת דרכים בשכונת גבעת מרדכי.שינוי
תוכנית2524הרחבת דרך - כביש בזקשינוי
תוכנית1505/ אהפיכת שטח פתוח ציבורי לשטח פתוח פרטי התוית דרכים חדשות במורדות המערביים של שכשינוי
תוכנית1505/ גבית ספר גבוה לטכנולוגיה במורדות הדרומיים של שכונת בית וגןשינוי
תוכנית1505/ דהגבהת בנין קנדה בכ3- מ' ותוספת קומה באגפים - הדרומי והצפוני של הבנין.שינוי
תוכנית2675איחוד חלקות קיימות בבית וגן.שינוי
תוכנית2675/ אשינוי הוראות פיתוח בתכנית 2675 - בית וגן.שינוי
תוכנית6/ 2005רמת בית הכרםשינוי
תוכנית1078התווית כביש המחבר את שדרות הרצל עם רחוב עזהשינוי
תוכנית1719התווית שטחים בשכונת בית וגן.שינוי
תוכנית1299שינוי תוואי רחוב רופין ליד קרית האוניברסיטהשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1707. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1995.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/01/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/1994
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1993תאריך פרסום: 04/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4089. עמוד: 1883. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/1993
קבלת תכנית03/02/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות03/02/1993
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1992