כביש מעלה ואדי חמרה -צפת

תוכנית ג/ 18345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מעלה ואדי חמרה -צפת
מספר: ג/ 18345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית קטע דרך חדש. מעלה ואדי חמרה כחלק מתכנון מערכת דרכים חדשה בצפת, וחיבור הדרך לבית החולים זיו, כל זאת בתאום עם התכנון המיתארי של רמת רזים דרום.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי , שמורת טבע,מסחרי,פארק פעיל ושמורת טבע,אתר לבנין ציבורי, שטח לתכנון עתידי,שטח ציבורי פתוח, מגורים ב',מגורים ג', ומרכז אזרחי לדרך מוצעת.
ב. הרחבת דרך בתואי מאושר.
ג. תכנון מפורט של חתכי הדרך תוך קביעת גישור ומנהור.
ד. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף בהתאמה לתכנון הכולל המתארי של שכונת רמת רזים דרום.
ה. ניתנה הקלה להתחברות דרך מעלה ואדי חמרה עם דרך איזורית מס' 877 באמצעות מחלפון (בהחלטת הולנת"ע מס' 456 מיום 12.4.2022)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13051חלק126-1273, 23-25, 99-101, 117
13064חלק17-19, 28-29, 31-34, 40-42, 45, 51-52, 60-61, 64-66, 91-93, 95, 116-117, 140, 145, 151-154, 157-164, 167, 169, 180, 19721, 26-27, 35-37, 39, 43-44, 46-50, 53, 58-59, 62-63, 67, 88-90, 94, 96-97, 105, 109-110, 113, 115, 122, 125-126, 136, 138-139, 141, 143-144, 146-147, 149-150, 168, 170, 174-175, 179, 187, 189-192, 195-196, 198, 201-205
13065חלק8-29, 36-37, 219-2213-7, 30-33, 35, 42-45, 73, 119-123, 133, 135, 203-205, 218, 223-226, 229, 241
13066חלק6633-34, 46-47, 49-50, 54, 58, 62, 64-65, 67
13073חלק118
13086חלק15, 17, 19, 75, 80
13089חלק5, 61, 65, 108
13091חלק7, 9-14, 16-18, 20, 23-24
13092חלק13, 25, 366-7, 12, 14-15, 17-24, 26-35, 37-41, 45, 47-48
13093חלק1-2, 13-15, 26-28, 30-32, 34-38, 40-41, 44, 48, 53
13095חלק19, 24
13096חלק1
13607חלק27
13701חלק84-85, 90, 93
13703חלק71
13704חלק58-66, 68, 76-78, 101-102, 105, 107-115, 117-119, 121
13705חלק2
13706חלק2614, 16-19, 23-25, 27-29, 31-32, 36-42, 47-48, 65, 78-83, 91-99, 104
13712חלק60, 111
13714חלק2, 34, 92, 95, 98-991, 3-4, 27-30, 32-33, 35-39, 41-42, 45, 81-83, 88, 90-91, 93-94, 96-97, 100-101, 103, 105-106, 108, 119-122
13715חלק14, 48-53, 72, 751-7, 12-13, 15-17, 24-27, 34-36, 42, 44, 46-47, 54-55, 57, 69-71, 73-74, 76, 79-80, 82-90, 93, 116, 119-121, 138-141
13716חלק1-5, 16-17, 52-55, 71, 78
13721חלק1, 4
14676חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3650אתר ואדי חמרה -צפתשינוי
תוכניתג/ 3989שנוי יעוד לבי"ס מקיף -צפתשינוי
תוכניתג/ 2826בית חולים הממשלתי -צפתשינוי
תוכניתג/ 8995קרית מוסדות חינוך, ואדי חמרה, שינוי למתאר, צפת.שינוי
תוכניתג/ 3845שכונת מגורים רמת רזים - צפתשינוי
תוכניתג/ 8143כביש עוקף מס' 877, צפתכפיפות
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתג/ 14476יער רמת רזים ונחל לימוניםשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
הוגשו התנגדויות29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1578. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/10/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית12/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2009
קבלת תכנית12/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה