כביש עוקף למושב אומץ.

תוכנית עח/ 185

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף למושב אומץ.
מספר: עח/ 185
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כביש עוקף למושב אמץ בקטע מדרך מס' 5803 ע"י:
א. שינוי יעוד:
מאזור חקלאי - לדרך מוצעת, תעלת ניקוז ושטח ציבורי פתוח.
מדרך קיימת - לשטח ציבורי פתוח ולאזור חקלאי.
מתעלת ניקוז - לדרך מוצעת ולאזור ציבורי פתוח.
ב. קביעת קווי בנין לדרך בתוואי המוצע.
ג. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.
ד. קביעת הוראות בדבר הסדרת תעלת ניקוז ונחל אמץ, הקמת גשרים,
מעבירי מים, גדרות, קירות תומכים, גינון וכן לביצוע
עבודות הדרושות להסדר צמתים והסתעפויות, עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכלולים בסלילת הכביש.
ה. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 חל על כל
שטח התכנית.
ו. שינוי מעמדן של נחלות 61-63 מנחלות מפוצלות לנחלות שלמות
בלתי מפוצלות ע"י הפרדת מגרשים 61 א' -63 א'
מחלקות א' וצירופם לחלקות ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7966חלק13-17, 23, 25, 35, 3718, 20, 43, 45, 48-49
7972חלק5, 10-14, 24-25, 34
7973חלק13-14, 43-44, 61, 67, 70, 74-78, 80, 86, 90-91, 97, 102
7989חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 19/ 5שינוי יעוד מאזור מגורים,שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגוריםשינוי
תוכניתמשמ/ 113עחשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 220. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות16/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 822. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2001
קבלת תכנית29/04/2001