כביש עוקף מערבי - באר שבע

תוכנית ד/ 11/ 02/ 234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש עוקף מערבי - באר שבע
מספר: ד/ 11/ 02/ 234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית דרך ראשית עוקפת באר שבע מצד מערב, קטע צפוני ממחלף גורל עד מחלף חצרים והקמת מחלפים ע"י שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך והמחלפים.
2. שינוי ייעודי קרקע משטחים בייעוד חקלאי, יער פארק קיים, יער פארק מוצע, יער טבעי לשימור, יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, לדרך ולדרך ו/או טיפול נופי.
3. קביעת קו בניין על פי המסומן בתשריט מס' 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
דרך עוקפת מערבית באר שבע- קטע צפוני- ממחלף גורל עד מחלף חצרים

גושים וחלקות:
מרחב תכנון מקומי שמעונים- מ.א. בני שמעון:
גוש 100257/3 חלקה 1 (חלק)
גוש 100257/4 חלקה 1 (חלק)
גוש 100268/4 בהסדר
גוש 100269/1 חלקי חלקות 1,4,10
גוש 100228 לא מוסדר
מרחב תכנון מקומי שמעונים ומחוז דרום(גלילי):
גוש 100257/1 חלקי חלקות 1,4,5
גוש 100257/2 חלקי חלקות 1,4,5,7,12,14,15,17
גוש 100269/4 חלקי חלקות 1
גוש 100228/1 חלקות 14,15 חלקי חלקות 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,16,17
גוש 100216/1 חלקי חלקות 1,2
מרחב תכנון מחוז דרום (גלילי):
גוש 100215/1 חלקי חלקות 2,5,6,8,9,10,14

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 66שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירהשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצריםשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית11/ 02/ 111שימוש בקרקע עבור מרעה צאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3655. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/05/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2572. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/04/2007
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית22/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים89330/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35015/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600804/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50503/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23905/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400609/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401026/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301622/12/2003