כביש עוקף-כפר יובל:

תוכנית ג/ 14119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש עוקף-כפר יובל:
מספר: ג/ 14119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש עוקף לכפר יובל, מערבית לכפר יובל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןיובליובל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13236חלק10-12, 15, 19-20, 23, 25
13237חלק138, 141
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9489הרחבת הישוב, כפר יובלשינוי
תוכניתג/ 4926חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2003
קבלת תכנית23/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18703/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302003/09/2003