כביש 4101

תוכנית בר/ 233/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש 4101
מספר: בר/ 233/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיפור ושינוי תוואי הדרך.
ב. שינוי ייעוד שטחים מחקלאי לדרך, מדרך לחקלאי.
ג. יעוד שטח להקמת מתקנים הנדסיים.
ד. קביעת דרך חדשה וביטול דרך קיימת.
ה. שיפור התוואי האופקי והאנכי ע"י הגבלת רדיוס.
ו. עיצוב נופי לדרך.


פרסום זה מבטל את הפרסום לאישור בעיתונים להלן:
1. הארץ מיום 1.8.02
2. הצופה מיום 1.8.02
3. כאן דרום מיום 2.8.02
4. ערים מיום 2.8.02

ובילקוט פרסומים מס' 5105 מיום 27.8.02 עמ' 3747.


וכן את הפרסום ביטול אישור התכנית :
בילקוט הפרסומים מס' 5143 מיום 31.12.02 בעמ' 1036.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר
מרכזשורקותגדרות
מרכזשורקותחבל יבנה

תיאור המיקום:
גוש 4998 לא מוסדר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3534חלק56, 6157-60
3540חלק16
3542חלק671-3, 49, 54-57, 66
4989חלק32-33
4996חלק1-2, 6, 10
4997חלק24
4999חלק3-6
5011חלק26-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2246. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות26/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1607. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/06/2000
קבלת תכנית17/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201726/05/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002