כביש 65/85

תוכנית תתל/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: כביש 65/85
מספר: תתל/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות מפורטות להרחבה, שדרוג ומחלוף של דרך מס' 65 ו דרך מס' 85.

עיקרי ההוראות:
ייעוד שטחים לדרך, לשטח משולב לדרך ושיקום נופי, סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול וקביעת הוראות לגבי יעודים אלו.
קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.
הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה, ככל שטרם נקבעו על פי תכנית אחרת.
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי .
גריעת שטחים שהוכרזו כיער.
גריעת שטחים משטחי גן לאומי.
קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.
קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליונות 2-3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 5
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תוכנית נופית מוקדמת גליון 8 א
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית ניקוז גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית ניקוז גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית ניקוז גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 1 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 2 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 3 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 4 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 5 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 6 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 7 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 8 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 9 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 10 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 11 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 12 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך גליון 13 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - רגישות נופית גליון 1 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - רגישות נופית גליון 2 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - רגישות נופית גליון 3 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתכי רוחב גליון 1 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתכי רוחב גליון 2 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתכי רוחב גליון 3 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 5-6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 8 א
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 1-2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 3-4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 5-6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 7-8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 9-10
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 11-12
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 13-14
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 15-16
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 17
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תכנית תנועה גליונות 18
נספחיםנספחים מאושרים - מסמך שלביות ביצוע
נספחיםנספחים מאושרים - חוברת אדריכלות מבנים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןמרום הגליל
צפוןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחיבועיינה-נוג'יידאת
צפוןהגליל המזרחיטורעאן
צפוןהגליל המזרחיעילבון
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13584חלק14, 16
13586חלק3
13587חלק1-9
13588חלק1, 3, 7
13589חלק1, 3-7, 9, 11-12
13860חלק20, 22, 25
13930חלק8
13932חלק1-2, 4
13933חלק1, 4
15216חלק4, 72-3, 5-6, 8
15217חלק101-3, 5, 9
15412חלק36-37, 57-58
15414חלק2-3, 9-10
15415חלק28-31, 39-40, 42, 662, 4-16, 23-27, 32-33, 36-38, 41, 43-46, 49, 65, 67-68
15416חלק1-3, 6-9, 16, 18, 22-222
15420חלק1-2, 4
15421חלק2-5
15422חלק1
15423חלק1-2, 7-8
15457חלק1-2
15526חלק1-2, 4
15527חלק3, 29, 37-392, 9, 28, 32, 34-36, 41, 45, 47, 49
15537חלק17-182-5, 9-10, 14
15538חלק3, 6, 64
15588חלק68-69, 72-73, 7610, 29-31, 45, 49, 61, 64-67, 70-71, 74-75, 77-92, 94-95, 97
15589חלק8-11, 50-51, 53-543-7, 12-14, 20, 45-49, 55-56, 58-59, 62-64
15591חלק12, 14-15, 176-8, 10-11, 13, 16, 18, 21-22, 25, 31, 43, 51-56, 66-67
15592חלק1-2, 7, 9, 40, 47-52
15603חלק171, 3-4, 9-14, 24, 49
15604חלק11, 14-15, 30, 32-34, 36, 402, 4-10, 12-13, 16-29, 35, 37-39, 42
15610חלק3
15611חלק9, 143, 7-8, 10-11, 13, 15
15612חלק5-11, 51, 54-57
15613חלק1-34, 10-11, 13, 15-18
15614חלק10-11, 14-15, 18-19, 21-25
15683חלק3-4, 6-9
15691חלק12
16613חלק1
16614חלק2-5, 9, 141, 6-8, 10-11, 13
16615חלק28-29, 32, 4321-27, 30-31, 33, 44-45
16616חלק16-17, 20, 5612-15, 18-19, 21-54
16617חלק60, 62
16620חלק7, 11-12, 15, 17-18, 21-22, 25-26, 115-1171-6, 8-10, 13-14, 16, 19-20, 23-24, 27-31, 114, 118-119
16644חלק2, 30-331, 3-17, 20-21, 27-28, 34-36, 56, 59
17549חלק5
19372חלק84
19394חלק42-43, 69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 23/ 19מסילת כרמיאל קרית שמונהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/2011תאריך פרסום: 22/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6324. עמוד: 810. שנה עברית: התשעב .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/10/2011
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה13/06/2011
התקבלו הערות / תגובות21/03/2011
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות22/02/2011תאריך פרסום: 22/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6202. עמוד: 2633. שנה עברית: התשעא .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
העברה להערות / תגובות18/02/2011
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר22/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה06/04/2010
פרסום הכנת תכנית ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. שנה עברית: התשסח .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים18/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2008. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית בות"ל25/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות