כיבוי אש - ספיר

תוכנית 10/ מק/ 3003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כיבוי אש - ספיר
מספר: 10/ מק/ 3003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להחלפת מיקום
בין שטח לבנייני ציבור לבין שטח לתכנון בעתיד,
ללא שינויים ביעודי קרקע, הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהספיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39045חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2003תאריך פרסום: 24/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5161. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200108724/02/2003