כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61

תוכנית 2/ 03/ 135/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61
מספר: 2/ 03/ 135/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להסדרת בניה קיימת ומוצעת במגרשים 56-61 בכיכר זאבים.
כמו כן מסדירה תכנית זו את גבולות המגרשים עפ"י המצב הקיים בשטח וזאת ע"י שינוי יעודי קרקע מדרך משולבת ושטח לספורט למגורים א'.
תכנית זו מגדירה את אופן בינוי תוספות הבניה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים
ב. שינוי יעוד קרקע ? מדרך משולבת ושטח לספורט - למגורים א',
ממגורים מיוחד - לדרך משולבת.
ג. הגדרת קווי בנין ? מצב מאושר - על פי נספח בינוי
מצב מוצע - קווי בנין כמצויין בתשריט
ונספח בינוי מחייב לעניין קווי בניין וגובה הקובע מבנה.
ד. קביעת הוראות בינוי ?
שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
ה. שינוי הגובה המרבי ממפלס הכניסה לבית ועד לקצה הגמלון מותר -8.0 מ', מוצע- 8.50מ'.
ו. הגדרת שטחים לסככות צל בתאי שטח 57-60? יותר להקים סככות צל בשטח
כולל של 92 מ"ר כמצוין בנספח הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195260
קואורדינטה Y 386250

כיכר זאבים בסמוך לרח' חטיבת גולני
שכונת יעלים (א)
מספרי בתים: 2,4,6,8,10,12

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק47
40001חלק123
40010חלק76-77, 95-97, 120, 199, 202
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 30שכונת יעלים,שינוי יעודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2012
לא הוגשו התנגדויות13/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5379. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2011
קבלת תכנית13/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה