כלבית כישורית, כישורית

תוכנית ג/ 16780

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כלבית כישורית, כישורית
מספר: ג/ 16780
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לבינוי לשם לגיטימציה לכלבייה טיפולית קיימת על ידי הרחבת גבולות תכנית המתאר המאושרת ג/ 3304.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית, מדרך ומשפ"פ לאזור למבני משק.
קביעת השימושים המותרים ליעוד קרקע למבני משק וליעודים שפ"פ ודרך.
קביעת הוראות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור

תיאור המיקום:
כלביית כישורית - קיבוץ כישור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק12-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2009. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3654. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2007
קבלת תכנית12/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה