כמון - אתר קרוואנים, שינוי למתאר,

תוכנית ג/ 10716

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כמון - אתר קרוואנים, שינוי למתאר,
מספר: ג/ 10716
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 9 ו-10 ל-6 מגרשים
בשטח של כחצי דונם כל אחד.
ב. שינוי יעוד ממגורים סוג א' למגורים סוג ב' ודרך
גישה.
ג. הגדלת מס' יח"ד בתכנית מ-4 ל-6 (שינוי הצפיפות
מ-2 יח"ד למגרש ל-1 יח"ד למגרש).
ד. קביעת הוראות בניה לאזור מגורים ב'.
ה. הסדרת דרך גישה למגרשים פנימיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמון

תיאור המיקום:
ישוב: כמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18850חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ מק/ 217/ 1שינוי הוראות חניה ובמבני עזר באזור מגו רים א' ועדכון טבלת הזכויות והגבלותשינוי
תוכניתג/ במ/ 217כמוןשינוי
תוכניתג/ 4389מצפה רימוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2925. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2000. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4661. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1998
קבלת תכנית23/06/1998