כנון מחדש והתאמה למצב קיים,תכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתאר

תוכנית עח/ 27/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כנון מחדש והתאמה למצב קיים,תכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתאר
מספר: עח/ 27/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.תכנון מחדש והתאמה למצב קיים
ב.התכנית מבטלת ובאה במקום תכנית בנין ערים מפורטת
מס. עח / 27 -יד-חנה
ג.התכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתא
ר עח / -200מרחב תכנון מקומי עמק חפר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8108חלק33, 44, 48
8171חלק25, 2714, 19-20, 22-24, 26, 29-32, 37
8172חלק1-910-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 27תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של המשקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1987תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית23/01/1980