כניסה דרומית לשכונת נווה נוי מערב

תוכנית 22/ 03/ 122/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כניסה דרומית לשכונת נווה נוי מערב
מספר: 22/ 03/ 122/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לחיבור שכ' מגורים נווה נוי לכביש עוקף של נתיבות ע"י שינויים ביעודי קרקע משצ"פ לדרך.

עיקרי ההוראות:
? שינוי יעוד קרקע משצ"פ לדרך מוצעת.
? שינוי הנחיות להסדרי תנועה.
? קביעת תכליות ושימושים מותרים.
? קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 160,150
קואורדינאטה Y 591,150

דרך מחברת בין רחובות פרחי ישראל ואחד עשר הנקודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39588חלק43, 48
39698חלק38, 44, 48
100279חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ בת/ 53פארק תעשיה - נתיבות.שינוי
תוכנית22/ במ/ 2אתר לקליטה מואצתשינוי
תוכנית22/ 03/ 122שכונת נווה נוי - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה (דרום - מערב) מגרשים 1-2- - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6057. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2011
קבלת תכנית10/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה