כפר אמנים עין הוד

תוכנית חכ/ 35/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר אמנים עין הוד
מספר: חכ/ 35/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוי כבישים בחלק המזרחי של תכנית ח"כ 35
בגוש 11952, וחלוקת מגרשים בהתאם לתוי החדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד
כפר אמנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11952חלק4, 62-3, 45-46, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35כפר אמנים עין-הודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1983תאריך פרסום: 30/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2939. עמוד: 2338. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית12/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1980תאריך פרסום: 20/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2673. עמוד: 618. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה22/05/1979
קבלת תכנית22/05/1979