כפר אמנים עין-הוד

תוכנית חכ/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר אמנים עין-הוד
מספר: חכ/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח השטח הנ"ל ע"י הסדר הגרעין המרכזי הקיים,
דרכיו, שביליו, גבולות מגרשיו ויעודיהם, וציון
אזורי מגורים חדשים לשכון אמנים, שטחים לבנינים
ציבוריים, אזורי מסחר, מלאכה מחשבת, שטחים צבוריים
פתוחים, אזור לבתי-הארחה לצרכי הכפר (לתכנון מפורט
בעתיד), אזור לאקדמיה, התווית דרכים חדשות, בטול
חלקות קיימות, ביטול דרכים קיימות וקביעת תקנון
בנייה חדשות לגבי השטחים הלאה, כפי שמפורט להלן בלוח
האזורים ותקנות הבנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11944חלק2-3, 13, 58, 60
11945חלק1-22, 48, 50-55, 5826-30, 32-33, 36-38, 45, 47, 49, 57
11946חלק3-16, 18-35, 43, 50, 52, 85-882, 17, 36-42, 71-73
11947חלק1-30, 33-35, 37-49, 52-56, 58-59
11948חלק87, 89, 9163
11952חלק2-10, 4911, 45-46, 51, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1967תאריך פרסום: 09/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1337. עמוד: 871. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1966
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1965תאריך פרסום: 30/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1251. עמוד: 927. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון בהפקדה25/05/1965
קבלת תכנית19/03/1963