כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.

תוכנית גז/ במ/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.
מספר: גז/ במ/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
2. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור ושטח חקלאי לאזור
מגורים בכפר בילו, פדיה ובית עוזיאל.
3. שינוי יעוד משצ"פ ספורט למגורים ולבניני ציבור
בבית חשמונאי.
4. התויה ויעוד שטחים לדרכים חדשות.
5. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטחים.
7. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה
מרכזגזרגזרבית חשמונאי
מרכזגזרגזרכפר ביל"ו
מרכזגזרגזרבית עזיאל

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל, ובית חשמונאי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3795חלק12-18, 23-31
3796חלק138
3819חלק1-8
3820חלק99
3880חלק18-199-17, 20, 22-23, 44-49, 53
4667חלק1
4668חלק2
4669חלק1
4757חלק110-11171, 96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1992.
פרסום לאישור ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 536. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/11/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3981. עמוד: 2371. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1992.
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1991
קבלת תכנית19/12/1991