כפר ברא - תכנית מתאר.

תוכנית ק/ 1000/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר ברא - תכנית מתאר.
מספר: ק/ 1000/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית
א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבתו של הישוב הקיים כפר ברא לכיון מזרח ולכיון מערב לשם הקמת שכונות מגורים חדשות, אזור נופש ותיירות, מרכז ישובי חדש במזרח הישוב ולשם הקמת אזור תעסוקה וחינוך ומכללה במערב הישוב.
ב. הקצאת שטחים באזור ההרחבה בהתאם לפרוגרמה הנוגעת לנושאים הבאים:
1. מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב לשנת 2020 עבור כ- 5000 תושבים.
2. תעסוקה: הקצאת שטחים לתעסוקה ומסחר בשילוב תשתיות ומתקני ספורט.
3. חינוך תרבות והשכלה גבוהה: תוספת שטחים למבני ציבור לחיזוק עצמאותו של הישוב ומעמדו במרחב.
4. נוף ושטחים פתוחים: תוספת שטחים ציבוריים פתוחים בפריסה התואמת צרכי הישוב. שמירה על חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה, שמירה על מבטים לנוף, כולל הקמת טיילת לתצפית נופית ולקשר עם השטח המיועד לאזור נופש כפרי.
5. תשתיות: פיתוח תשתיות ביוב, מים, ניקוז, שטחים, למתקנים הנדסיים תוך שמירה על איכות הסביבה.
6. תחבורה: הרחבת והסדרת התשתית התנועתית לשיפור רמת השירות והבטיחות ולצורך שיפור מערך התנועה והחניה בישוב
ג. קביעת תנאים והוראות המאפשרים המשך בניה ופיתוח ע"פ תכניות קיימות באזורים מאושרים לבניה.
ד. קביעת תנאים המאפשרים הוצאת היתרי בניה ופיתוח בשטחי הפיתוח החדשים בסמכות ועדה מקומית.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד של קרקע חקלאית (בעיקר) למטרות הבאות:
1. מגורים א'
2. מבנים ומוסדות ציבור
3. מסחר
4. מסחר ותעסוקה
5. מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
6. תעסוקה
7. שטח ציבורי פתוח
8. ספורט ונופש
9. שטח ציבורי פתוח ומתקנים הנדסיים
10. אירוח כפרי
11. דרך מוצעת
12. דרך ו/או טיפול נופי
13. חניון

ב. קביעת מתחמים שיש להכין עבורם תכנית איחוד וחלוקה ו/או תשריטי חלוקה בסמכות ועדה מקומית.
ג. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים וגובהם, מרווחי בניה, צפיפות וכדומה.
ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעתהנחיות סביבתיות.
ו. קביעת הנחיות מיוחדות לפיתוח במרכז הכפר.
ז. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8887כל הגוש
8888כל הגוש
8889כל הגוש
8891חלק6, 9-25, 40-41, 43-44, 49-57, 63-677-8, 26-27, 39, 42, 58, 62
8892כל הגוש
8893כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 1009.כפיפות
תוכניתק/ 1004שינוי יעוד וקביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתק/ 1014הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך.כפיפות
תוכניתק/ 1001כפר בראכפיפות
תוכניתאפ/ 1005שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוחכפיפות
תוכניתאפ/ 100לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.כפיפות
תוכניתמח/ 230יער חורשיםשינוי
תוכניתאפ/ 15שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבניה, חלוקה למגרשים וקביעת הוראות בניה.כפיפות
תוכניתאפ/ 711/ 8קביעת קווי בנין למבנים קיימים,שינוי תוואי דרך והרחבתוכפיפות
תוכניתגמ/ 711/ 1כפר בראכפיפות
תוכניתממ/ 1114המרת אזור חקלאי לאזור מגורים א' ולבניני ציבור,והתווית דרך חדשה.כפיפות
תוכניתממ/ 869תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתוכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2009
קבלת תכנית11/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43921/09/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200902421/12/2009