כפר ברא

תוכנית גמ/ 711/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר ברא
מספר: גמ/ 711/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית לא רשומה בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8886חלק5
8887חלק1-59, 63-74, 76-85
8888חלק2-31, 33-34, 37-42, 44-57
8889חלק1-61, 67-76, 78-90
8891חלק41
8892חלק1-3
8893חלק12-13, 43-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1964תאריך פרסום: 27/07/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1110. שנה עברית: התשכד .