כפר הזתים- משפחת הרצליק

תוכנית ג/ 12197

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר הזתים- משפחת הרצליק
מספר: ג/ 12197
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגרש מגורים על מנת לאפשר הקמת יחידת מגורים נוספת
שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח משק חקלאי לשטח המיועד למגורים.
הוספת זכויות בניה ליחידות אירוח
חלוקה מחדש
קביעת הוראות פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר זיתים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17333חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1754. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1615. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2001
קבלת תכנית13/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202425/11/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002