כפר הנוער - אשל הנשיא

תוכנית 7/ 03/ 486

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר הנוער - אשל הנשיא
מספר: 7/ 03/ 486
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לכפר הנור והמוסד החינוכי אשל הנשיא
ע''י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ב. שינויים בקו בניין בתחום דרך ארצית מס' 25, בהתאמה למיקום
בניינים קיימים.
ג. קביעת מרווחים ומגבלות בניה באזור הגובל עם צומת אשל הנשיא
(משמר הנגב) מפגש דרכים ארציות מס' 25 עם מס' 31.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםאשל הנשיא

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100243-1 חלקה מלאה 4
גוש: 100243 חלקות מלאות: 1-23

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
50310חלק5
50311כל הגוש
400045חלק2
400082חלק3-4
400092חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית18/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
קבלת תכנית10/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/12/2009