כפר וורבורג- חלקה ארעית 24, מגרש 90

תוכנית 8/ 03/ 112/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר וורבורג- חלקה ארעית 24, מגרש 90
מספר: 8/ 03/ 112/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מגורים בישוב חקלאי
על ידי שינויים ביעודי קרקע, חלוקת מגרשיפ בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורבורג
גוש: 2749 חלקה 24 ארעי
מגרש 72

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק24-25, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1999. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. עמוד: 1376. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4746. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית18/11/1997